හඳුන්වාදීම

අයින්ඩ්හොවන් යනු රටේ දකුණේ පිහිටි නෙදර්ලන්තයේ පස්වන විශාලතම නගරය සහ මහ නගර සභාවකි. 231,469 දී එහි ජනගහනය 2019 ක් වූ අතර එය උතුරු බ්‍රබන්ට් පළාතේ විශාලතම නගරය බවට පත්විය. අයින්ඩ්හොවන් මුලින් පිහිටා තිබුණේ ඩොමෙල් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයෙනි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක