හඳුන්වාදීම

ඊව් ක්ලෙයාර් යනු එක්සත් ජනපදයේ විස්කොන්සින් ප්‍රාන්තයේ බටහිර-මධ්‍යම කොටසේ චිප්පෙවා සහ ඊ ක්ලෙයාර් ප්‍රාන්තවල පිහිටි නගරයකි. මුළුමනින්ම පාහේ වාගේ ආසනය වන ඊ ක්ලෙයාර් ප්‍රාන්තයේ පිහිටා ඇති මෙම නගරය 65,883 සංගණනයේදී 2010 ක ජනගහනයක් සිටි අතර එය ප්‍රාන්තයේ නවවන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි