හඳුන්වාදීම

ඩර්හැම් යනු එක්සත් ජනපදයේ උතුරු කැරොලිනා ප්‍රාන්තයේ ඩර්හැම් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ආසනයකි. නගර සීමාවේ කුඩා කොටස් ඔරේන්ජ් ප්‍රාන්තය සහ වේක් ප්‍රාන්තය දක්වා විහිදේ. එක්සත් ජනපද සංගණන කාර්යාංශය විසින් 274,291 ජූලි මස 1 වන දින වන විට නගරයේ ජනගහනය 2018 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර එය උතුරු කැරොලිනාවේ 4 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වන අතර එක්සත් ජනපදයේ 79 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි