හඳුන්වාදීම

ජොහැන්නස්බර්ග් සහ කේප් ටවුන් වලින් පසු දකුණු අප්‍රිකාවේ වැඩිම ජනගහනයක් සිටින තුන්වන නගරය ඩර්බන් වන අතර දකුණු අප්‍රිකානු පළාතේ ක්වාසුළු-නටාල්හි විශාලතම නගරය වේ. දකුණු අප්‍රිකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති ඩර්බන් යනු රටේ කාර්යබහුලම වරායයි.

  • මුදල් දකුණු අප්‍රිකානු සසම්භාවී
  • භාෂාව අප්‍රිකානු, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක