හඳුන්වාදීම

දුලූත් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිනසෝටා ප්‍රාන්තයේ වරාය නගරයක් වන අතර ශාන්ත ලුවී ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. දුලූත් හි ජනගහනය 85,884 ක් වන අතර මිනසෝටා හි පස්වන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි