හඳුන්වාදීම

ඩබ්ලින් යනු අයර්ලන්තයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. නැඟෙනහිර වෙරළ තීරයේ, ලිෆි ගඟ අසබඩ පිහිටා ඇති එය පිහිටා තිබෙන්නේ ලයින්ස්ටර් පළාත තුළ ය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක