හඳුන්වාදීම

ඩුබායි යනු එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ (එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ) වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර ඩුබායි එමීර් රාජ්‍යයේ අගනුවර වේ.

  • මුදල් ඒඊ ඩිරාම්
  • භාෂාව අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක