හඳුන්වාදීම

ඩෝවර් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් හැම්ප්ෂයර් හි ස්ට්‍රැෆර්ඩ් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 29,987 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය නිව් හැම්ප්ෂයර් මුහුදු වෙරළ කලාපයේ විශාලතම හා නිව් හැම්ප්ෂයර් ප්‍රාන්තයේ 4 වන විශාලතම නගරය විය. ජනගහනය 31,771 දී 2018 ක් ලෙස ගණන් බලා ඇත

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි