හඳුන්වාදීම

කැමරූන් හි විශාලතම නගරය සහ එහි ආර්ථික අගනුවර වන්නේ ඩුවාලා ය. එය කැමරූන් හි ලිටෝරල් කලාපයේ අගනුවර ද වේ.

  • මුදල් මධ්‍යම අප්‍රිකානු සටන් විරාම ගිවිසුම
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක