හඳුන්වාදීම

දෝහා යනු කටාර් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. එහි ජනගහනය 956,460 (2015) වේ.

  • මුදල් කටාරි රියාල්
  • භාෂාව අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක