හඳුන්වාදීම

මිලියනයක පමණ ජනගහනයක් සිටින යුක්රේනයේ සිව්වන විශාලතම නගරය වන ඩනිප්‍රෝ ය.

  • මුදල් යුක්රේන hryvnia
  • භාෂාව යුක්රේන
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක