හඳුන්වාදීම

ඩකා ලෙස කලින් හැඳින්වූ ඩකා අගනුවර වන අතර බංග්ලාදේශයේ විශාලතම නගරය වේ. මහා ඩකා ප්‍රදේශයේ ජනගහනය 21,006,000 ක් වන ලොව නවවන විශාලතම හා ජනාකීර්ණ හයවන නගරය මෙය වේ.

  • මුදල් බංග්ලාදේශ ටකා
  • භාෂාව බෙංගාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක