හඳුන්වාදීම

ඩෙවොන් යනු එංගලන්තයේ ප්‍රාන්තයකි, උතුරේ බ්‍රිස්ටල් නාලිකාවේ සිට දකුණේ ඉංග්‍රීසි නාලිකාව දක්වා ළඟා වේ.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක