හඳුන්වාදීම

ඩෙන්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි ඩෙන්ටන් ප්‍රාන්තයේ නගර ආසනයකි. 138,541 වන විට ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2018 ක් වන අතර, එය ටෙක්සාස් හි 24 වන වැඩිම ජනගහනය, එක්සත් ජනපදයේ 196 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය සහ ඩලස්-ෆෝර්ට් වර්ත් මෙට්‍රොප්ලෙක්ස් හි 12 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි