හඳුන්වාදීම

ඩෙල් රියෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ නිරිතදිග ටෙක්සාස් හි වැල් වර්ඩ් ප්‍රාන්තයේ නගරයක් වන අතර ප්‍රාන්ත ආසනයකි. නගරය සැන් ඇන්ටෝනියෝ සිට සැතපුම් 152 ක් බටහිරින් පිහිටා ඇත. රියෝ ග්‍රෑන්ඩ් නම් නමට සැතපුම් හයක් ඇතුළත පිහිටා ඇති ඩෙල් රියෝ සියුඩාඩ් ඇකියුනා හා සම්බන්ධ වන්නේ ලේක් අමිස්ටාඩ් වේල්ල ජාත්‍යන්තර හරස් මාර්ගය සහ ඩෙල් රියෝ - සියුඩාඩ් ඇකුවා ජාත්‍යන්තර පාලම මගිනි. 2010 වන විට ඩෙල් රියෝ හි ජනගහනය 35,591 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි