හඳුන්වාදීම

ඩෙරාඩුන් යනු ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයක් වන උත්තරාකන්ඩ්හි අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. එය ඩෙරාඩුන් දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මූලස්ථානයයි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක