හඳුන්වාදීම

ඩෙබ්‍රෙසන් යනු බුඩාපෙස්ට් පසු හංගේරියාවේ දෙවන විශාලතම නගරයයි. එය උතුරු මහා තැනිතලාවේ කලාපීය මධ්‍යස්ථානය වන අතර හජ්ඩෝ-බිහාර් ප්‍රාන්තයේ ආසනය වේ. එය 18 වන සියවසේ විශාලතම හංගේරියානු නගරය වූ අතර එය හංගේරියානු ජනතාවගේ වැදගත්ම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයකි.

  • මුදල් හංගේරියානු forint
  • භාෂාව හංගේරියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක