හඳුන්වාදීම

ඩේටන් යනු ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ හයවන විශාලතම නගරය වන අතර මොන්ට්ගොමරි ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වේ. නගරයේ කුඩා කොටසක් ග්‍රීන් ප්‍රාන්තය දක්වා විහිදේ. 2018 එක්සත් ජනපද සංගණන ඇස්තමේන්තුව මගින් නගර ජනගහනය 140,640 ක් වන අතර ග්‍රේටර් ඩේටන් හි පදිංචිකරුවන් 803,416 ක් ලෙස ගණන් බලා තිබේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි