හඳුන්වාදීම

ඩේවන්පෝට් යනු අයෝවා හි ස්කොට් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර එය පිහිටා ඇත්තේ ප්‍රාන්තයේ නැගෙනහිර මායිමේ මිසිසිපි ගඟ දිගේ ය. එය ක්වාඩ් නගර වලින් විශාලතම වේ, ජනගහන ඇස්තමේන්තුව 382,630 ක් සහ සීඑස්ඒ ජනගහනය 474,226 ක් වන අගනගරයකි; එය ජාතියේ 90 වන විශාලතම CSA වේ.

  • භාෂාව ඉංග්රීසි