හඳුන්වාදීම

ඩාවෝ නගරය පිලිපීනයේ මින්ඩනාඕ දූපතේ 1 වන පන්තියේ ඉහළ නාගරීකරණය වූ නගරයකි. වර්ග කිලෝමීටර් 2,443.61 (වර්ග සැතපුම් 2) ක මුළු භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් මෙම නගරය භූමි ප්‍රමාණය අනුව පිලිපීනයේ විශාලතම නගරය බවට පත්විය. ක්විසොන් නගරය සහ මැනිලා, මෙට්‍රෝ මැනිලා නගරයෙන් පිටත රටේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය සහ මින්ඩනාඕ හි වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන පිලිපීනයේ තෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය මෙය වේ.

  • මුදල් PH බර
  • භාෂාව පිලිපීන, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක