හඳුන්වාදීම

ඩේලියන් යනු මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ ලියාඕනිං පළාතේ ප්‍රධාන උප පළාත් වරාය නගරයක් වන අතර ලියාඕනිංගේ දෙවන විශාලතම නගරය (පළාත් අගනුවර වන ෂෙන්යැන්ග්ට පසුව) සහ ඊසානදිග චීනයේ සිව්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ.

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක