හඳුන්වාදීම

ඩේජියොන් යනු දකුණු කොරියාවේ පස්වන විශාලතම අගනගරයයි. ඩේජියොන් හි ජනගහනය මිලියන 1.5 ඉක්මවයි.

  • මුදල් කේ.ආර්
  • භාෂාව කොරියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක