හඳුන්වාදීම

ඩේගු යනු දකුණු කොරියාවේ නගරයක් වන අතර එය සෝල්, බුසාන් සහ ඉන්චියොන් වලට පසු සිව්වන විශාලතම නගරය වන අතර මිලියන 2.5 කට අධික ජනගහනයක් සිටින ජාතියේ තුන්වන විශාලතම අගනගරය වේ.

  • මුදල් කේ.ආර්
  • භාෂාව කොරියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක