හඳුන්වාදීම

කුරිටිබා යනු බ්‍රසීලියානු පරණේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. 1,879,355 වන විට නගරයේ ජනගහනය 2015 ක් වූ අතර එය බ්‍රසීලයේ අටවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වන අතර බ්‍රසීලයේ දකුණු කලාපයේ විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් බ්‍රසීලියානු සැබෑ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක