හඳුන්වාදීම

කොමිලා, නිල වශයෙන් කුමිලා ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය ඩකා-චිතගොං අධිවේගී මාර්ගයේ පිහිටා ඇති බංග්ලාදේශයේ චිතගොං කොට් in ාශයේ පිහිටි නගරයකි. එය චිතගොං කොට් .ාශයේ කොටසක් වන කොමිලා දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මධ්‍යස්ථානයයි.

  • මුදල් බංග්ලාදේශ ටකා
  • භාෂාව බෙංගාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක