හඳුන්වාදීම

ඉක්වදෝරයේ අසුවේ පළාතේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන්නේ කූන්කා ලෙස පොදුවේ හැඳින්වෙන සැන්ටා ඇනා ඩි ලොස් කූට්‍රෝ රියෝස් ඩි කූන්කා ය. ක්වෙන්කා පිහිටා තිබෙන්නේ ඉක්වදෝරයේ උස්බිම්වල මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2,560 (අඩි 8,400) ක් පමණ උසින් වන අතර නාගරික ජනගහනය ආසන්න වශයෙන් 329,928 ක් සහ 661,685 ක ජනගහනයක් විශාල අගනගරයේ වෙසෙති.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක