හඳුන්වාදීම

කොකූටා යනු කොලොම්බියානු නගරයක් වන අතර එය නෝර්ට් ඩි සැන්ටැන්ඩර් දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවරයි. එය රටේ ඊසාන දෙසින්, කොලොම්බියානු ඇන්ඩීස් හි නැගෙනහිර ශාඛාවේ වෙනිසියුලාවේ මායිමේ පිහිටා ඇත.