හඳුන්වාදීම

ක්‍රීට් යනු ග්‍රීක දූපත් අතරින් විශාලතම හා වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රට වන අතර ලෝකයේ 88 වන විශාලතම දූපත සහ මධ්‍යධරණි මුහුදේ පස්වන විශාලතම දූපත සිසිලි, සාඩීනියා, සයිප්‍රසය සහ කෝර්සිකා වලට පසුවය. එය ඊජියන් මුහුදේ දකුණු මායිමට මායිම් වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ග්රීක
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක