හඳුන්වාදීම

ක්‍රැන්බ ro ක් යනු කැනඩාවේ ගිනිකොනදිග බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාවේ පිහිටි නගරයක් වන අතර එය කූටෙනේ ගඟට බටහිර දෙසින් ශාන්ත මරියා ගඟ හා සම්බන්ධ වේ. එය නැගෙනහිර කූටෙනේ ලෙස හැඳින්වෙන කලාපයේ විශාලතම නාගරික මධ්‍යස්ථානය වේ. 2016 වන විට ක්‍රැන්බ ro ක් හි ජනගහනය 19,259 ක් වන අතර සංගණන සමූහකරණ ජනගහනය 26,083 කි.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක