හඳුන්වාදීම

ක්‍රෙයෝවා පිහිටා තිබෙන්නේ මධ්‍යම ඔල්ටේනියාවේ ජියූ ගඟේ නැගෙනහිර ඉවුර අසල ය.

  • මුදල් රුමේනියානු ලියු
  • භාෂාව රුමේනියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක