හඳුන්වාදීම

කොර්වාලිස් යනු එක්සත් ජනපදයේ මධ්‍යම බටහිර ඔරිගන්හි පිහිටි නගරයකි. එය බෙන්ටන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර ඔරිගන් මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශය වන කොර්වාලිස් හි ප්‍රධාන නගරය වන අතර එය බෙන්ටන් ප්‍රාන්තයම ආවරණය කරයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි