හඳුන්වාදීම

කෝර්ටේ යනු කෝර්සිකා දූපතේ ප්‍රංශයේ ඉහළ කෝර්සිකා දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමියුනයකි. එය අජැසියෝ, බැස්ටියා සහ පෝටෝ වෙචියෝට පසුව කෝර්සිකා හි සිව්වන විශාලතම කොමියුනයයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක