හඳුන්වාදීම

කෝපස් ක්‍රිස්ටි වාචිකව කෝපස් යනු එක්සත් ජනපද ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ දකුණු ටෙක්සාස් කලාපයේ වෙරළබඩ නගරයකි. නියුසෙස් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය, එය අරන්සාස්, ක්ලෙබර්ග් සහ සැන් පැට්‍රිෂියෝ ප්‍රාන්ත දක්වා විහිදේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි