හඳුන්වාදීම

කෝක් යනු අයර්ලන්තයේ දෙවන විශාලතම නගරයයි. අයර්ලන්තයේ නිරිත දෙසින්, මන්ස්ටර් පළාතේ, 2019 දී නගරයේ මායිම දක්වා ව්‍යාප්ත වූ බැවින්, එහි ජනගහනය c.210,000 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක