හඳුන්වාදීම

කෝර්ඩෝබා යනු මධ්‍යම ආර්ජන්ටිනාවේ, බුවනෝස් අයර්ස් සිට වයඹ දෙසින් කි.මී. 700 (සැතපුම් 435) ක් පමණ දුරින් පිහිටි සුක්වා ගඟේ සියරාස් චිකාස් කඳු පාමුල පිහිටි නගරයකි. එය කෝර්ඩෝබා පළාතේ අගනුවර වන අතර බුවනෝස් අයර්ස් වලින් පසු ආර්ජන්ටිනාවේ දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වන අතර 1.3 සංගණනයට අනුව මිලියන 2010 ක් පමණ එහි වාසය කරයි.

  • මුදල් ආර්ජන්ටිනාවේ පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක