හඳුන්වාදීම

කුකෙවිල් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙනසිහි පුට්නම් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 2010 සංගණනයේදී එහි ජනගහනය 30,435 කි. එය ප්‍රාන්ත ආසනය සහ පුට්නම් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර ටෙනසි ​​තාක්ෂණික විශ්ව විද්‍යාලයේ නිවහන වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි