හඳුන්වාදීම

කොන්ස්ටානියා යනු රුමේනියාවේ අඛණ්ඩව ජනාවාස වූ පැරණිතම නගරයයි.

  • මුදල් රුමේනියානු ලියු
  • භාෂාව රුමේනියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක