හඳුන්වාදීම

කොන්රෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි පිහිටි නගරයකි. එය මොන්ට්ගොමරි ප්‍රාන්තයේ ආසනය වන අතර හූස්ටන් - වුඩ්ලන්ඩ්ස්-ෂුගර් ලෑන්ඩ් අගනගරයේ ප්‍රධාන නගරයකි. එය හූස්ටන් සිට සැතපුම් 40 ක් (කි.මී. 64) උතුරින් පිහිටා ඇත.

2018 වන විට ජනගහනය 87,654 ක් වූ අතර එය 56,207 දී 2010 ක් විය. සංගණන කාර්යාංශයට අනුව, කොන්රෝ 1 ජූලි 2015 සිට 1 ජූලි 2018 දක්වා කාලය තුළ එක්සත් ජනපදයේ වේගයෙන් වර්ධනය වන විශාල නගරය විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි