හඳුන්වාදීම

කොන්සෙප්සියොන් යනු මධ්‍යම චිලියේ නගරයක් වන අතර රටේ තුන්වන විශාලතම නාගරික නාගරික ප්‍රදේශය වන ග්‍රේටර් කොන්සෙප්සියොන් හි කොමියුනිස්ට් සහ අගනගරයේ හරය වේ.

  • මුදල් චිලී පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක