හඳුන්වාදීම

කොලොම්බස් යනු රාජ්‍ය අගනුවර වන අතර එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වේ. 892,533 ඇස්තමේන්තු අනුව ජනගහනය 2018 ක් වන අතර එය එක්සත් ජනපදයේ 14 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වන අතර ජාතියේ වේගයෙන් වර්ධනය වන විශාල නගරවලින් එකකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි