කොලොම්බස්, GA
එක්සත් ජනපදය

කොලොම්බස්, GA

කොලම්බස්, ජීඒ හි හොඳම බොඩි රබ් සහ නුරු සම්බාහනය සොයා ගන්න.

හඳුන්වාදීම

කොලොම්බස් යනු එක්සත් ජනපද ජෝර්ජියා ප්‍රාන්තයේ බටහිර-මධ්‍යම මායිමේ පිහිටි ඒකාබද්ධ නගර රටකි. ඇලබාමා හි ෆීනික්ස් නගරයේ සිට කෙලින්ම චැටහෝචි ගඟේ පිහිටා ඇති කොලොම්බස් යනු 1970 දී නිල වශයෙන් ඒකාබද්ධ වූ මස්කොගී ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. හොඳම දේ සොයා ගන්න ශරීර රබර් සහ කොලම්බස්, ජීඒ හි නුරු සම්බාහනය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය අප්රේල්-සැප්තැම්බර්