හඳුන්වාදීම

කොලොම්බියාව යනු එක්සත් ජනපදයේ දකුණු කැරොලිනා ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර 133,451 වන විට ජනගහන ඇස්තමේන්තු 2018 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි