හඳුන්වාදීම

කොලොම්බියාව යනු එක්සත් ජනපදයේ මිසූරි ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය බූන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර මිසූරි විශ්ව විද්‍යාලයේ නිවහන වේ. 1821 දී ආරම්භ කරන ලද මෙය රටවල් පහක කොලොම්බියා අගනගරයේ ප්‍රධාන නගරය වේ. එය මිසූරි හි වැඩිම ජනගහනයක් සහිත හා වේගයෙන් වර්ධනය වන සිව්වන නගරය වන අතර, 123,180 දී එහි පදිංචිකරුවන් 2018 ක් ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි