හඳුන්වාදීම

කොලන් යනු පැනමා ඇළට අත්ලාන්තික් දොරටුව අසල පිහිටා ඇති කැරිබියානු මුහුද අසල පැනමාවේ පිහිටි නගරයක් සහ වරායකි. එය පැනමාවේ කොලන් පළාතේ අගනුවර වන අතර සාම්ප්‍රදායිකව පැනමාවේ දෙවන නගරය ලෙස හැඳින්වේ.

  • මුදල් එක්සත් ජනපද ඩොලරය, පීඒ බැල්බෝවා
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක