හඳුන්වාදීම

කොලෝන් යනු ජර්මනියේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ ෆෙඩරල් රාජ්‍යය වන උතුරු රයින්-වෙස්ට්ෆේලියා සහ ජර්මනියේ සිව්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරයයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු