හඳුන්වාදීම

කොයිම්බ්‍රා යනු පෘතුගාලයේ නගරයක් සහ මහ නගර සභාවකි. වර්ග කිලෝමීටර් 2011 (වර්ග සැතපුම් 143,397) ක භූමි ප්‍රමාණයක 319.40 සංගණනයේදී ජනගහනය 123.3 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක