හඳුන්වාදීම

කොයිම්බතූර් යනු ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුවේ ප්‍රධාන නගරයකි. එය නොයියාල් ගං ඉවුරේ පිහිටා ඇති අතර එය බටහිර කඳුකරයෙන් වට වී ඇත. කොයිම්බතූර් යනු චෙන්නායිට පසුව තමිල්නාඩුවේ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර ඉන්දියාවේ 16 වන විශාලතම නාගරික සමූහකරණයයි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක