හඳුන්වාදීම

ක්ලූජ්-නැපෝකා රුමේනියාවේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ සිව්වන නගරය වන අතර රටේ වයඹ දිග කොටසේ ක්ලූජ් ප්‍රාන්තයේ ආසනය වේ.

  • මුදල් රුමේනියානු ලියු
  • භාෂාව රුමේනියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක