හඳුන්වාදීම

ක්ලෝවිස් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් මෙක්සිකෝවේ කරි ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර 37,775 සංගණනයට අනුව 2010 ක ජනගහනයක් සිටින අතර 2018 ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 38,680 කි. ක්ලෝවිස් පිහිටා ඇත්තේ ප්‍රාන්තයේ නැගෙනහිර කොටසේ ලැනෝ එස්ටාකාඩෝ හි නිව් මෙක්සිකෝ කොටසේ ය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි