හඳුන්වාදීම

ක්ලීව්ලන්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන නගරයක් වන අතර කුයාහෝගා ප්‍රාන්තයේ ආසනයයි. 385,525 ක ජනගහනයක් සිටින මෙම නගරය එක්සත් ජනපදයේ 52 වන විශාලතම නගරය වන අතර ඔහියෝහි දෙවන විශාලතම නගරය බවට පත්වේ

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි